Kursöversikt Beredskaps- och Säkerhetssamordnare

Kurs YH-poäng*
Beredskapsplanering 30
Examensarbete 10
Informationssäkerhet 30
Krishantering 45
Riskhantering 45
Samhällssäkerhet 10
Skydd mot olyckor 30
Summa: 200
*2,5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på 50%.

Nedan följer kursbeskrivningar för alla kurser, i alfabetisk ordning.

Beredskapsplanering

Åtgärder och medel för att eliminera eller minska sårbarheten hos samhället, människor, egendom, utrustning, material eller verksamhet i sig själv, från identifierade hot och risker. Allt för att bevara handlingsfriheten och den operativa förmågan vilket utgör grunden för varje framgångsrik verksamhet.
Det är väsentligt att en samhällsviktig verksamhet har en robusthet att möta ett allvarligt hot eller en allvarlig händelse, som t.o.m. kan vara en höjd beredskap.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Samhällets krishanteringssystem
 • Samhällets krisberedskap- aktörer, roller och ansvar
 • Civilt försvar ”en historik”
 • Uppbyggnad av civilt försvar
 • Lag och förordning som reglerar kris, höjd beredskap samt krig
 • Omvärldsanalys - nuläge och framtid
 • Säkerhetsskydd, lag och förordning. Process för implementering
 • Motståndaren, hur ser den ut och vilka metoder kan användas

Examensarbete

Examensarbetet ska vara en tillämpning av de teoretiska studierna i praktisk handling, ett sätt att tillämpa kursernas teoretiska innehåll i praktiken. Examensarbetet utgörs av en examensrapport samt praktisk redovisning och ställer höga krav på eget arbete och självständighet i utförandet.
Examensarbetet kan innebära att de studerande på sin arbetsplats eller åt en extern part utför en större arbetsuppgift inom ett avgränsat projekt med branschspecifikt innehåll och vara en tillämpning av de teoretiska studierna i praktiken.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Individuellt fördjupningsarbete i valfritt teoretiskt ämne från tidigare genomförda kurser i utbildningen
 • Omsätta teoretiska kunskaper i ett praktiskt arbete
 • Formulerande av en skriftlig rapport med en vetenskaplig ansats
 • Genomförande av en muntlig presentation om examensarbetets resultat

Informationssäkerhet

Med den informationsteknologiska revolution som pågår, där Internet, mobiltelefoni och datorer medför radikal förändring av människors möjlighet till kommunikation, spridning av information och transaktioner av olika slag så måste informations- och IT-säkerheten ges ett vidgat utbildningsutrymme. Den fortsatt exponentiella teknikutvecklingen ställer extremt stora krav på framtidens säkerhetsmänniskor, där fokus ligger på enkla lösningar till komplexa tekniska frågeställningar. Information, förståelse och beteendeförändring är den enda framkomliga vägen till en väl fungerande organisation som kan anses någorlunda säker. Detta område är där vi kanske står inför de största utmaningarna.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • ISO/IEC-standard 27001, ledningssystem för informationssäkerhet
 • Digitala hotbilder och sårbarheter, inklusive generativ AI och IoT
 • Organisation av informationssäkerheten
 • Klassificering av tillgångar
 • Säkerhetsåtgärder
 • Styrning av behörigheter och åtkomst
 • Upphandling och tredjepartsrelationer
 • Incidenthantering
 • Kontinuitetshantering

Krishantering

Kriser kan drabba både individer, organisationer, privata aktörer och myndigheter på olika nivåer. Kontinuerliga förberedelser som leder fram till åtgärdsplaner före, under och efter en incident eller krissituation är viktiga. Genom att bygga på ansvars-, likhets- & närhetsprinciper kommer den tvärsektoriella samverkan i fokus. Det gäller att anpassa åtgärderna efter olika nivåer.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Allvarliga händelser, Extraordinära händelser & Höjd beredskap
 • Krisledning; Individ, Organisation, Samhälle
 • Kriskommunikation
 • Krishantering — människan i kris
 • Stab, stabsarbete och ledning av stab
 • Samverkan och ledarskap under svåra förhållanden
 • Återtagande och återställande
 • Tillämpad krisledningsövning i stabsmiljö

Riskhantering

Identifiering och hantering av oönskade händelser med systematiserade och kontinuerliga analysmetodiker, där olika hotscenarier ställs och prövas mot förmågan att hantera uppkomna situationer och där verksamhetens kontinuitet planeras och säkerställs.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Risk, riskperception, moral och etik
 • Informationsinhämtning och omvärldsanalys
 • Hotbild och hotbildsanalys
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Riskhanteringsprocessen
 • Förmågebedömning
 • Kontinuitetsplanering & Kontinuitetshantering
 • Skydd och skyddsåtgärder

Samhällssäkerhet

Nyckeln till ett framtida robust samhälle, med en hållbar utveckling och där utanförskap, hot och våld kan hanteras, ligger i kunskap, förståelse och beteendeanpassning. Säkerhet och civil beredskap handlar till största delen om medvetande, insikt och tillämpning av grundläggande kunskaper hur samhället fungerar och hur människor reagerar/agerar i olika hotande situationer.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Introduktion till säkerhetsarbetet- Grundläggande säkerhetskunskap
 • Begrepp/nomenklatur inom säkerhet & beredskapsarbete
 • Samhällets uppbyggnad & resurser inom säkerhet & beredskap
 • Det svenska rättsväsendet
 • Lagar, förordningar och regelverk som styr säkerhetsarbete nationellt & internationellt
 • Brottsutveckling i Sverige och internationellt
 • Grov organiserad brottslighet
 • Situationell prevention, brottsförebyggande arbete
 • Skyddsvärda tillgångar

Skydd mot olyckor

Skydd mot olyckor är en allmän beskrivning på ett område inom säkerhet som hanterar dels kunskapsområdet miljösäkerhet och dels skydd mot uppkomst av brand.
Miljösäkerhet handlar i huvudsak om arbetsmiljö och hälsa, i vissa organisationer kan det avse begreppet ”Safety”.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Arbetsmiljölagen och dess tillämpning
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Riskfaktorer och riskbedömningar för ohälsa
 • Interaktion mellan människa, teknik och organisation (MTO-perspektivet)
 • Olycksutredning
 • Lagen om skydd mot olyckor och dess tillämpning
 • Brandskyddskunskap
 • SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete
 • Byggnadstekniskt brandskydd utifrån BBR kapitel 5
 • Utrymning