Kursöversikt Beredskaps- och Säkerhetssamordnare

Kurs Poäng
Beredskapsplanering 30
Examensarbete 10
Informationssäkerhet 30
Krishantering 45
Riskhantering 45
Samhällssäkerhet 10
Skydd mot olyckor 30
Summa: 200

Nedan följer kursbeskrivningar för alla kurser, i alfabetisk ordning.

Beredskapsplanering

Syfte och mål:

Åtgärder och medel för att eliminera eller minska sårbarheten hos samhället, människor, egendom, utrustning, material eller verksamhet i sig själv, från identifierade hot och risker. Allt för att bevara handlingsfriheten och den operativa förmågan vilket utgör grunden för varje framgångsrik verksamhet.
Det är väsentligt att en samhällsviktig verksamhet har en robusthet att möta ett allvarligt hot eller en allvarlig händelse, som t.o.m. kan vara en höjd beredskap.

Målsättning:

Eleverna ska efter kursavsnittet förstå och kunna använda de möjligheter som finns för att skydda det skyddsvärda; Allt från interna regelverk, kontrollsystem, policys och beteendeförändring genom internutbildning till byggnaders utformning, användande av mekaniska skydd, elektroniska varningssystem, kameraövervakningssystem, avancerade integrerade tekniska system och responderande skydd.
Eleverna ska kunna använda sina kompetenser för att förbereda och leda en kommun i händelse av höjd beredskap eller krig.

Innehåll:

 • Samhällets krishanteringssystem
 • Samhällets krisberedskap - aktörer, roller och ansvar
 • Civilt försvar ”en historik”
 • Uppbyggnad av civilt försvar
 • Lag och förordning som reglerar kris, höjd beredskap samt krig
 • Omvärldsanalys - nuläge och framtid
 • Stab och ledningsmetodik
 • Säkerhetsskydd, lag och förordning. Process för implementering

Kunskaper:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:
 • Hur det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt från lokal till regional och vidare till nationell nivå
 • Vilka aktörer som finns inom det svenska krishanteringssystemet och vilket ansvar respektive aktör har
 • Sveriges civilförsvars historia
 • Hur det är tänkt att civilförsvaret ska byggas upp
 • Hur en beredskapsplan ska se ut för en kommun
 • Arbetsområdet för en beredskapssamordnare inom en kommun och Länsstyrelse eller annan samhällsviktig verksamhet
 • Hur säkerhetsskydd fungerar
 • Hur man bedömer skyddsvärda tillgångar och hur skyddsobjekt ska behandlas
 • Hur en stab är uppbyggd, om roller och dess olika ansvarsområden

Färdigheter:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter att:
 • Kunna identifiera vad skillnaden är i lagstiftningen mellan fredstid, höjd beredskap och krig
 • Kunna genomföra en omvärldsanalys med fokus på civilt försvar
 • Planera och identifiera resurser inom området civil beredskap i en kommun och Länsstyrelse eller annan samhällsviktig verksamhet

Kompetenser

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:
 • Kunna planera för civil beredskap
 • Leda ett stabsarbete
 • Leda ett arbete med att föra in planering om civil beredskap i en kommun och Länsstyrelse eller annan samhällsviktig verksamhet

Examensarbete

Syfte och mål:

Examensarbetet ska vara en tillämpning av de teoretiska studierna i praktisk handling, ett sätt att tillämpa kursernas teoretiska innehåll i praktiken. Examensarbetet utgörs av en examensrapport samt praktisk redovisning och ställer höga krav på eget arbete och självständighet i utförandet.
Examensarbetet kan innebära att de studerande på sin arbetsplats eller åt en extern part utför en större arbetsuppgift inom ett avgränsat projekt med branschspecifikt innehåll och vara en tillämpning av de teoretiska studierna i praktiken.

Målsättning:

Eleverna ska efter genomgången kurs kunna sammanställa en skriftlig rapport utifrån ett vetenskapligt metodiskt förhållningssätt, samt kunna presentera och sammanfatta examensarbetets frågeställningar och resultat.

Kunskaper:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:
 • Hur man söker information och förbereder ett projekt
 • Vetenskap och metod
 • Rapportskrivning

Färdigheter:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter att:
 • Tillämpa vetenskapsteori i praktiken
 • Uttrycka sig skriftligt på ett vetenskapligt korrekt sätt
 • Skriva rapport utifrån ett vetenskapligt metodiskt förhållningssätt
 • Presentera rapporten muntligt på ett pedagogiskt sätt med hjälp av lämplig teknik

Kompetenser:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:
 • Självständigt kunna genomföra ett större projektarbete inom yrkesområdet
 • Dra slutsatser utifrån sammanställd information
 • Professionellt presentera och sammanfatta projektets centrala frågeställningar och huvudresultat
 • Analysera och dra relevanta slutsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt

Informationssäkerhet

Syfte och mål:

Med den informationsteknologiska revolution som pågår, där Internet, mobiltelefoni och datorer medför radikal förändring av människors möjlighet till kommunikation, spridning av information och transaktioner av olika slag så måste informations- och IT-säkerheten ges ett vidgat utbildningsutrymme. Den fortsatt exponentiella teknikutvecklingen ställer extremt stora krav på framtidens säkerhetsmänniskor, där fokus ligger på enkla lösningar till komplexa tekniska frågeställningar. Information, förståelse och beteendeförändring är den enda framkomliga vägen till en väl fungerande organisation som kan anses någorlunda säker. Detta område är där vi kanske står inför de största utmaningarna.

Målsättning:

Eleverna ska efter kursen kunna arbeta på ett systematiskt arbetssätt utgående från MSB's ramverk och ISO 27000 serien.

Innehåll:

 • Standardiseringsverktyg- ISO
 • Medias roll som/och del av systemet
 • Påverkansoperationer- information som verktyg och vapen
 • Riskanalys
 • Organisation
 • Klassificering av tillgångar
 • Personalresurser
 • Fysisk säkerhet
 • Styrning av kommunikation drift och åtkomst
 • Anskaffning, avveckling och underhåll
 • Incidenthantering

Kunskaper:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:
 • Den lagstiftning som gäller angående information och informationens hanterande
 • Det arbete inom informationssäkerhet som bedrivs hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • De standarder som finns inom informationssäkerhetsområdet internationellt

Färdigheter:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Utbilda verksamhetens personal i informationssäkerhetsfrågor
 • Följa utvecklingen inom informationssäkerhetsarbetet nationellt och internationellt
 • Bidra till att verksamhetens informationssäkerhetsarbete utvecklas med hjälp av forskning och nya framsteg

Kompetenser

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:
 • leda projekt- och utvecklingsarbete inom ramen för ISO 27000
 • skapa och kommunicera policys, riktlinjer och anvisningar som är tillämpbara inom informationssäkerhetsarbetet

Krishantering

Syfte och mål:

Kriser kan drabba både individer, organisationer, privata aktörer och myndigheter på olika nivåer. Kontinuerliga förberedelser som leder fram till åtgärdsplaner före, under och efter en incident eller krissituation är viktiga. Genom att bygga på ansvars-, likhets- & närhetsprinciper kommer den tvärsektoriella samverkan i fokus. Det gäller att anpassa åtgärderna efter olika nivåer.

Målsättning:

Eleverna ska efter kursen självständigt kunna verka i stab och utöva ledarskap under svåra förhållanden, samtidigt som färdighet i att hantera människor som psykiskt far illa av den uppkomna situationen är helt nödvändig. Att dessutom skickligt kunna kommunicera till omvärlden om krisen är betydelsefull då skyddet av varumärket idag är prioriterat.

Innehåll:

 • Incidentrapport och rapporteringssystem
 • Allvarliga händelser, Extraordinära händelser & Höjd beredskap
 • Krisledning
 • Individ
 • Organisation
 • Samhälle
 • Kriskommunikation
 • Krishantering — människan i kris
 • Stab och stabsarbete
 • Samverkan och ledarskap under svåra förhållanden
 • Återtagande och återställande
 • Tillämpad krisledningsövning

Kunskaper:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:
 • Hur både organisation och individ kan reagera då en oönskad händelse uppstår
 • Hur strategier för återtagande kan skapas, implementeras och systematiskt underhållas

Färdigheter:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Tolka lagar och förordningar vilka reglerar såväl organisationen som samhället i kris
 • Samverka samt delta i en organisations eget krisledningsarbete vid en inträffad oönskad händelse

Kompetenser

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:
 • Utveckla och driva ett heltäckande och väl avvägt krisplaneringsarbete

Riskhantering

Syfte och mål:

Identifiering och hantering av oönskade händelser med systematiserade och kontinuerliga analysmetodiker, där olika hotscenarier ställs och prövas mot förmågan att hantera uppkomna situationer och där verksamhetens kontinuitet planeras och säkerställs.

Målsättning:

Eleverna ska efter kursen självständigt kunna utföra informationsinhämtning, hotbildsanalys, förmågebedömning, risk- och sårbarhetsanalysens alla ingående moment samt kontinuitetsplanering.

Innehåll:

 • Riskhanteringsprocessen
 • Skydd och skyddsåtgärder
 • Risk och riskperception
 • Informationsinhämtning och omvärldsanalys
 • Hotbild och hotbildsanalys
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Förmågebedömning
 • Kontinuitetsplanering - Kontinuitetshantering

Kunskaper:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:
 • Inom hela området riskhantering
 • I risk- och sårbarhetsanalys

Färdigheter:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter inom området riskhantering
 • Kommunicera åtaganden och lösningar inom riskhantering, i såväl nationella som internationella sammanhang

Kompetenser

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:
 • Värdera information och metoder inom riskhantering med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter
 • Tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom riskhanteringens område
 • Ta ansvar för ledning och självständigt kunna leda en grupp i risk- och sårbarhetsanalys

Samhällssäkerhet

Syfte och mål:

Nyckeln till ett framtida robust samhälle, med en hållbar utveckling och där utanförskap, hot och våld kan hanteras, ligger i kunskap, förståelse och beteendeanpassning. Säkerhet och civil beredskap handlar till största delen om medvetande, insikt och tillämpning av grundläggande kunskaper hur samhället fungerar och hur människor reagerar/agerar i olika hotande situationer.

Målsättning:

De studerande ska efter kursavsnittet veta hur samhällets säkerhetsfunktioner och resurser är uppbyggda, vilka juridiska möjligheter och hinder som styr allt säkerhetsarbete samt att förstå komplexiteten med ett systematiskt säkerhetsarbete i ett föränderligt samhälle.

Innehåll:

 • Introduktion till säkerhetsarbetet- Grundläggande säkerhetskunskap
 • Begrepp/nomenklatur inom säkerhet - beredskapsarbetet
 • Juridik
 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
 • Samhällets uppbyggnad med fokus på säkerhet - beredskapsarbetet
 • Lagar, förordningar och regelverk som styr säkerhetsarbete nationellt
 • Internationella regelverk, t.ex. AEO- certifiering, ISPS- kod som styr säkerhetsarbetet internationellt
 • Skyddsvärda tillgångar och skyddsobjekt
 • Grov organiserad brottslighet
 • Brottsutveckling i Sverige och internationellt
 • Grundläggande kriminologi

Kunskaper:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:
 • Hur samhällets säkerhet och civila beredskap är uppbyggd och hur det är tänkt att fungera under svåra förhållanden
 • Hur det svenska rättssystemet fungerar, hur stor brottsligheten är och hur den utvecklas
 • Hur samhället påverkas av den organiserade brottsligheten och varför en del utvecklas till brottslingar
 • Offentlig upphandling

Färdigheter:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Inhämta, sammanställa och analysera brottsstatistik
 • Identifiera och hantera hot och våld i arbetet och där särskilt vid pågående dödligt våld
 • Planera för civil beredskap
 • Tillägna sig information och kommunicera samhällssäkerhet på minst ett främmande språk (engelska)

Kompetenser

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:
 • Självständigt identifiera, hantera och eliminera/reducera hot och våldssituationer med hänsyn till relevanta sociala, etiska och ekonomiska aspekter

Skydd mot olyckor

Syfte och mål:

Skydd mot olyckor är en allmän beskrivning på ett område inom säkerhet som hanterar dels kunskapsområdet miljösäkerhet och dels skydd mot uppkomst av brand.
Miljösäkerhet handlar i huvudsak om arbetsmiljö och hälsa, i vissa organisationer kan det avse begreppet ”Safety”.

Målsättning:

Eleverna ska efter kursen ha kunskap om hur fysisk och psykisk arbetsmiljö och arbetsorganisation har betydelse för individ, företag och samhälle.
De ska även kunna vidta åtgärder vid olycksfall och förstå betydelsen av förebyggande åtgärder och rehabilitering, samt känna till och kunna tillämpa lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.
De ska också i enlighet med MSB:s intentioner medverka till ökad brandsäkerhet i samhället.
Vidare ska eleverna utifrån sin organisation skapa, implementera samt förvalta ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket bygger på aktuell riskexponering. Utifrån detta ska eleven utbilda samt öva den brandskyddsorganisation organisationen behöver, här ingår att känna till och tolka de lagar och förordningar som finns.

Innehåll:

 • Arbetsmiljölagen och dess tillämpning
 • Interaktion mellan människa, teknik och organisation
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Riskfaktorer och riskbedömningar för ohälsa
 • Olycksutredning
 • Lagen om skydd mot olyckor och dess tillämpning
 • Brandskyddskunskap
 • SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete
 • Skriftlig redogörelse för brandskyddet
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandklassningar
 • Utrymning

Kunskaper:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:
 • Hur arbetsmiljöområdets lagar och förordningar är uppbyggda och hur de påverkar organisationen
 • Arbetsmiljöns betydelse för individen, organisationen samt resultatet av införda tekniska skyddsåtgärder (fast och lös egendom såsom fastigheter, maskiner, övrig utrustning)
 • Hur brandförloppet ser ut
 • Hur de skriftliga redogörelserna för brandskyddet ska genomföras

Färdigheter:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Analysera, planera, genomföra samt följa upp en organisations systematiska arbetsmiljöarbete
 • Inom ramen för ett beslutsunderlag kunna tillföra resultatet av en MTO analys (människa, teknik, organisation)
 • Tolka lagar och förordningar
 • Planera, styra och leda de egenkontroller organisationer ska utföra

Kompetenser

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetens att:
 • Vid en inträffad olycka med personskada självständigt genomföra en komplett olycksutredning och utifrån resultatet föreslå korrekta åtgärder för att förebygga den skadetypen
 • Kunna utveckla, driva samt följa upp ett systematiskt brandskyddsarbete