Syftet med utbildningen

Kunskaper

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:
 • Säkerhetsfilosofins specifika grunder
 • Riskhanteringens samtliga ingående delar
 • Samtliga ingående delar i ett systematiskt säkerhetsarbete, där systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är centrala områden
 • Processer och kriterier kring krisledning "Ledarskap under svåra förhållanden"
 • Samhällets säkerhetsuppbyggnad, beredskap och integrering med angränsande verksamheter
 • Säkerhetsområdets specifika terminologi
 • Lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar säkerhetsarbetet inom samhället, såväl offentligt som privat
 • Säkerhetsarbetets förändrade krav inför framtidens totalförsvar
 • Sveriges totalförsvars uppbyggnad
 • Grunderna i processen kring arbetet med informationssäkerhet
 • Att förebygga och hantera såväl arbetsmiljörisker som brandrisker
 • Arbetsprocesser vid offentlig upphandling

Färdigheter

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Identifiera skyddsvärda tillgångar och utnyttja skyddsåtgärder (Fysisk, mekanisk, elektronisk, administrativ och responderande) för att eliminera/reducera konstaterade risker
 • Medverka i det strategiska, så väl som det taktiska säkerhetsarbetet inom en organisation
 • Hantera en organisations incident- och krishanteringsförmåga i före-, under- och efterskeendet
 • Grundläggande säkerhetsarbete inom samhällets uppbyggnad, nomenklatur och organisation
 • Upprätta säkerhetspolicys, hotbildsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplaner
 • Arbeta med samtliga moment som ingår i riskhantering
 • Implementering av modernt säkerhetstänkande för en förbättrad säkerhetskultur i en organisation
 • Planera och hantera uppgifter inom det civila försvaret i olika verksamheter
 • Planera, leda och genomföra systematiskt informationsarbete i en verksamhet
 • Leda utbildningstillfällen inom säkerhetsområdet för gruppen inom verksamheter

Målsättning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:
 • Handlägga säkerhetsarbete
 • Arbeta med/utveckla riskhanteringsprocess
 • Arbeta med/utveckla krishantering, enligt samhällets krav på totalförsvarsfrågor. Kompetens att samverka/utveckla arbetet med myndigheter/företag/organisationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt i säkerhetsfrågor
 • Genomföra informationsinhämtning/validering samt utforma hotbildsanalyser
 • Arbeta med/leda civilförsvarsarbetet inom en kommun eller privat, samhällsviktig verksamhet
 • Driva samt handlägga en organisations säkerhetsskyddsarbete
 • Genomföra olycksfallsutredningar. Kompetens att upprätta upphandlingsunderlag för riskbegränsande/skadebegränsande åtgärder, ekonomisk och teknisk uppföljning
 • Ansvara för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Genomföra kontinuitetsplanering
 • Upprätta väl fungerande incidentrapporteringssystem/återrapporteringsrutiner. Kompetens att genomföra upphandling av säkerhetstjänster och dess investeringar
 • Leda/genomföra systematiskt informationssäkerhetsarbete enligt gällande standard