Övergripande målsättning för utbildningen Beredskaps- och säkerhetssamordnare.

Kunskaper

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:
 • Säkerhetsfilosofins specifika grunder
 • Säkerhetsarbetets förändrade krav inför framtidens totalförsvar
 • Säkerhetsområdets specifika terminologi
 • Lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar säkerhetsarbetet inom samhället, såväl offentligt som privat
 • Samhällets säkerhetsuppbyggnad, beredskap och integrering med angränsande verksamheter
 • Processer och kriterier kring krisledning "Ledarskap under svåra förhållanden"
 • Förebygga och hantera såväl arbetsmiljörisker som brandrisker
 • Arbetsprocesser vid offentlig upphandling
 • Sveriges totalförsvars uppbyggnad
 • Riskhanteringens samtliga ingående delar
 • Samtliga ingående delar i ett systematiskt säkerhetsarbete, där SBA (systematiskt brandskyddsarbete) och SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) är centrala områden
 • Grunderna i processen kring arbetet med informationssäkerhet

Färdigheter

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Planera, leda och genomföra systematiskt informationssäkerhetsarbete i en verksamhet
 • Kunna identifiera skyddsvärda tillgångar och utnyttja skyddsåtgärder (Fysisk, mekanisk, elektronisk, administrativ och responderande) för att eliminera/reducera konstaterade risker
 • Medverka i såväl det strategiska som det taktiska säkerhetsarbetet inom en organisation
 • Fungera som ledare/lärare för grupper i en utbildningssituation inom området säkerhet
 • Hantera en organisations incident- och krishanteringsförmåga i före-, under- och efter-skeendet
 • Förstå grundläggande säkerhetsarbete såsom samhällets uppbyggnad, nomenklatur och organisation
 • Upprättande av säkerhetspolicy, hotbildsanalyser, risk & sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplaner
 • Arbeta med riskhanteringens alla ingående delar
 • Arbeta med och implementering av modernt säkerhetstänkande för förbättrad säkerhetskultur
 • Medverka i planering och hantering av civil beredskap inom en verksamhet

Målsättning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att i egen organisation:
 • Handlägga säkerhetsarbete
 • Arbeta med/utveckla riskhanteringsprocess
 • Arbeta med/utveckla krishantering, enligt samhällets krav på totalförsvarsfrågor
 • Upprätta upphandlingsunderlag för riskbegränsande/skadebegränsande åtgärder, ekonomisk och teknisk uppföljning
 • Ansvara för SBA och SAM
 • Samverka/utveckla arbetet med myndigheter/företag/organisationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt i säkerhetsfrågor
 • Genomföra upphandling av säkerhetstjänster och dess investeringar
 • Upprätta väl fungerande incidentrapporteringssystem/återrapporteringsrutiner
 • Genomföra kontinuitetsplanering
 • Genomföra informationsinhämtning/validering, utforma hotbildsanalyser
 • Leda/genomföra systematiskt informationssäkerhetsarbete enligt gällande standard
 • Arbeta med/leda civilförsvarsarbetet inom en kommun eller privat, samhällsviktig verksamhet
 • Att driva samt handlägga en organisations säkerhetsskyddsarbete
 • Genomföra olycksfallsutredningar