Vanliga frågor

Hur går ansökningen till?

Du ansöker via yh-antagning.se. Här skapar du ett konto och loggar in. Du kan förbereda dig genom att digitalisera alla dina betyg/intyg och CV innan. I systemet laddar du upp dina dokument, men skicka inte in förrän du har lagt in samtliga dokument som du vill ha med, det går inte att lägga till fler i efterhand.

Måste jag skicka in mina betyg från gymnasiet?

Ja, för att vara behörig till en yrkeshögskola så ställer Myndigheten för Yrkeshögskolan krav att man har slutbetyg eller gymnasieexamen. För att visa detta måste du skicka in ditt betyg.

Ja, betygen på de ämnen som vår utbildning har gällande särskilda förkunskaper ger dig meritpoäng i vår antagningsprocess. Saknas betygen kan vi inte ge dig några poäng och dina chanser till en studieplats minskar.

Ja, du måste bifoga dina betyg själv, vi har ingen tillgång till antagning.se eller liknande där vi kan se dina betyg.

Jag håller på och läser upp mina betyg, kan jag söka ändå?

Om du håller på att läsa en kurs med behörighetskrav kan du ändå ansöka till utbildningen. Detta gäller under förutsättning att du är klar med kursen innan antagningsprocessen är avslutad.
I din ansökning kan du se vilket datum som gäller för den utbildningsomgång som du söker till. Innan du skickar in ansökan ber du om möjlighet att få komplettera ditt betyg. Du anger vilket ämne det gäller och när du kommer att få betyget.

Mina gymnasiebetyg är inte svenska kan jag ändå skicka in dessa?

Nej, om du har ett slutbetyg från ett annat land behöver du få dessa bedömda hos Högskolerådet (HSR) så att det framgår att det motsvarar nivån av ett svenskt gymnasium och att nivån på dessa betyg motsvarar minst E/G/3.

Jag har inte en fullständig gymnasieexamen, kan jag söka ändå?

Myndigheten för Yrkeshögskolan vill att YH ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen. De menar därför att om du genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, kan du ändå bli antagen.
Detta gör du genom att åberopa reell kompetens. Läs mer om detta längre ner.

Jag har inte gått alla kurser som står under särskilda förkunskaper, kan jag söka ändå?

Myndigheten för Yrkeshögskolan vill att YH ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen. De menar att de särskilda förkunskapskraven får avse kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program, eller motsvarande kunskaper. Om du kan styrka att du har motsvarande kunskaper anses du ändå behörig. Detta gör du genom att åberopa reell kompetens. Läs mer om detta längre ner.

Behöver jag skicka in ett CV?

Ja, ditt CV är ett dokument där du sammanfattar dina tidigare studier och din arbetslivserfarenhet. Det är här vi kan se din yrkeserfarenhet inom de områden som vi har som särskilda förkunskaper.

Vad ska framgå i mitt CV?

Var väldigt tydlig i ditt CV. När du ska påvisa din erfarenhet av de områden som vi efterfrågar så är det viktigt att du tydligt beskriver olika uppdrag/arbetsuppgifter etc. som du har/har haft inom ditt arbete. Det räcker inte att skriva en "titel" då det kan ingå en oändlig variation av uppgifter inom en arbetsroll.

Om du söker på reell kompetens måste du tydligt beskriva i ditt CV på vilka grunder du anser att du har motsvarande kunskap till det du saknar gällande förkunskapskraven.
Exempelvis om du saknar rätt nivå på förkunskapen matematik i dina betyg. Du behöver då beskriva och tydliggöra vilka erfarenheter/arbetsuppgifter som kan motsvara kunskaperna i ämnet till exempel att du arbetet med budget, ekonomi eller statistik.

Vilka olika dokument och intyg ska jag skicka in?

Du ska skicka in betyg, ett CV samt intyg som styrker det som du angett i ditt CV.
Till exempel att du skriver i ditt CV att du läst på college i USA – bifoga under intyg ett betyg/certifikat eller liknande.

Du ansvarar för att lämna in alla dokument som du vill ha med till din ansökan. Du kan inte ange att dokument kan lämnas på begäran i din ansökan. Vi kommer inte att be dig komplettera med intyg eller liknande om dessa inte finns.

Vad innebär reell kompetens?

Reell kompetens definieras som den samlade faktiska kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Reell kompetens kan användas:
  • Om du som sökande inte har en gymnasieexamen eller inte kan visa intyg från motsvarande utbildning.
  • Om du som sökande inte uppfyller utbildningens särskilda förkunskapskrav i form av kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller yrkeserfarenhet.
Det är ditt ansvar som sökande att motivera din behörighet, genom att tydligt beskriva i ditt CV vad som du anser motsvarar behörighetskraven. Styrk dina motiv med exempelvis intyg, diplom eller liknande.

Hur bedöms den reella kompetensen?

Bedömning av reell kompetens görs genom en sammantagen bild av det underlag som du skickat in i ansökan och en värdering sker på de underlag som finns tillhands. Det är utbildningsanordnaren som gör bedömningen om den reella kompetensen är tillräcklig.

Vad baseras urvalet på, för att få en plats?

Urvalet baseras på betyg och yrkeserfarenheten samt till vissa tidigare utbildningar, som är längre än sex månader. Dina meriter tilldelas ett antal poäng utifrån en fastställd matris vilket gör att de sökande kan rangordnas och sedan erbjudas plats i turordning utifrån antal meritpoäng.

Hur bedrivs undervisningen?

Våra utbildningar bedrivs till största del på distans. Under studietiden sker ett antal träffar i både fysisk- och digital form och mellan dessa träffar kommer det finnas studieuppgifter som man självständigt genomför i en webbaserad läroplattform. Utbildningen innehåller även grupparbeten.

Hur mycket tid måste jag lägga på studier?

Undervisningen består av mycket självstudier och vi uppskattar att de studerande bör avsätta i snitt ca 20 timmar per vecka.

När sker träffarna?

En träff består av tre dagar där vi startar torsdag 10.00 och avslutar lördag vid 15.00. De sju fysiska träffarna sker i centrala Göteborg och de resterande sju sker via en digital plattform.

Måste man närvara på träffarna?

Vår pedagogik bygger på att de studerande närvarar under träffarna då vi "summerar" och diskuterar de uppgifter som utförts under mellanliggande veckor. Under träffarna genomförs dessutom uppgifter och aktiviteter av sådan art som inte går att genomföra enskilt.
Vi utgår från att de studerande prioriterar att delta på både fysiska och digitala träffar.

Kommer det vara LIA/ praktik?

För att öka möjligheterna för den som vill studerar parallellt med sitt arbete har vi ingen LIA (lärande i arbete) i vår utbildning.

Varför finns kravet på tidigare erfarenhet inom området?

Då vi inte har LIA (lärande i arbete) är erfarenhet inom området en viktig del. Erfarenhet innebär förförståelsen för utbildningens lärande och mål och tas tillvara i undervisningen genom utbyte mellan studenterna.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbesked för hösten 2024 skickas ut i juni.