SNABBFAKTA INFORMATIONSSÄKERHET:

Uppdragsutbildning på distans - 50%    |    Två träffar under utbildningstiden    |    Avslut med tentamen
Kursstart 2024    |    16 platser    |    Kostnad 25 000 ex moms per plats    |    30 YH poäng

Syfte och mål:

Med den informationsteknologiska revolution som pågår, där digitala lösningar fortsätter att förändra vårt sätt att arbeta, kommunicera och organisera våra samhällen så måste informations- och IT-säkerheten ges ett vidgat utbildningsutrymme. Den fortsatt exponentiella teknikutvecklingen ställer extremt stora krav på dagens och framtidens säkerhetsmänniskor, där fokus ligger på enkla lösningar till komplexa tekniska frågeställningar. Information, förståelse och beteendeförändring är den enda framkomliga vägen till en väl fungerande organisation som kan anses någorlunda säker. Kunskap om den digitala utvecklingen och de sårbarheter som de digitala möjligheterna ger oss är grundläggande för att en verksamhet ska kunna vara effektiv, kreativ men samtidigt tillförlitlig.

Syfte:

Syftet med kursen är att ge eleverna den kunskap som krävs för att kunna arbeta för en informationssäker arbetsplats, brett definierat.

Målsättning:

Eleverna ska efter kursen kunna arbeta på ett systematiskt arbetssätt utgående från MSBs ramverk och ISO 27000 serien.

Innehåll:

 • Ledningssystem för informationssäkerhet
 • Säkerhetsåtgärder med stöd av ISO/IEC standard 27002
 • Organisation av informationssäkerheten gällande roller, mandat och ansvar
 • Klassificering av tillgångar
 • Svensk och europeisk lagstiftning om informationssäkerhet
 • Digitala hotbilder och sårbarheter, idag och i morgon
 • Riskanalys
 • Säkerhetskultur och personalsäkerhet
 • Upphandling och tredjepartsrelationer
 • Incidenthantering
 • Kontinuitetshantering

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete
 • Svensk och gemensam europeisk lagstiftning gällande informationssäkerhet
 • ISO/IEC standard 27001 med bilaga 27002
 • Digitala hotbilder och sårbarheter

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Utbilda och handleda verksamhetens personal i informationssäkerhetsfrågor.
 • Bidra till att verksamhetens informationssäkerhetsarbete utvecklas med hjälp av forskning och nya framsteg.
 • Stödja upphandlingsprocesser och förvaltning av tredjepartsrelationer ur ett informationssäkerhetsperspektiv.
 • Skapa och kommunicera policys, riktlinjer och anvisningar som är tillämpbara inom informationssäkerhetsarbetet.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

 • Leda projekt- och utvecklingsarbete inom ramen för MSBs riktlinjer gällande ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i enlighet med ISO/IEC 27001.
 • Genomföra risk- och verksamhetsanalyser samt identifiera brister i informationssäkerhetsarbetet.
 • Identifiera sårbarheter gällande informationssäkerheten i organisationen samt ta fram handlingsplaner för att åtgärda dem.
 • Kravställa gällande informationssäkerhet gentemot organisationens olika delar.

Kursformat:

Kursen ges som deltidsstudier med två undervisningstillfällen om tre dagar var, mellantidsuppgifter att arbeta med hemma, samt en avslutande tentamen och återsamling. De två undervisningstillfällena ges på plats i Göteborg under tre dagar, där vi börjar vid lunch dag 1, och slutar tidig eftermiddag dag 3. Undervisningen innehåller en teoretisk bas och blandas med gruppuppgifter och problemlösningar. Vår ambition är att studierna ska gå att kombinera med förvärvsarbete.
Mellantidsuppgifterna är av olika slag: dels syftar de till att bekräfta nya kunskaper, dels till att använda och applicera kunskaperna i analyser, problemställningar och praktiska moment.
Kursen avslutas med en tentamen på plats i Göteborg.

Tid :

Datum kommer inom kort.
Efter godkänd examinering utfärdas diplom samt intyg från YH-myndigheten.

Anmäl dig här →