Vanliga frågor

Hur går ansökningen till?

Du ansöker via yh-antagning.se. Här skapar du ett konto och loggar in. Du kan förbereda dig genom att digitalisera alla dina betyg/intyg och CV innan. I systemet laddar du upp dina dokument, men skicka inte in förrän du har lagt in samtliga dokument som du vill ha med, det går inte att lägga till i efterhand.

Jag har inte en fullständig gymnasieexamen, kan jag söka ändå?

Myndigheten för Yrkeshögskolan vill att YH ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen. De menar därför att om du genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, kan du ändå bli antagen.

Detta gör du genom att åberopa reell kompetens. Läs mer om detta längre ner.

Jag har inte gått alla kurser som står under särskilda förkunskaper, kan jag söka ändå?

Myndigheten för Yrkeshögskolan vill att YH ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen. De menar att de särskilda förkunskapskraven får avse kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program, eller motsvarande kunskaper. Om du kan styrka att du har motsvarande kunskaper anses du ändå behörig.

Detta gör du genom att åberopa reell kompetens. Läs mer om detta längre ner.

Kan jag använda mig av reell kompetens?

Reell kompetens definieras som den samlade faktiska kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats.

Reell kompetens kan användas om:
  • Du som sökande inte har en gymnasieexamen eller kan visa intyg från motsvarande utbildning
  • Du som sökande inte uppfyller utbildningens särskilda förkunskapskrav i form av kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller yrkeserfarenhet
Det är ditt ansvar som sökande att styrka och motivera din behörighet, genom exempelvis intyg, diplom, CV etc.

Hur bedöms den reella kompetensen?

Bedömning av reell kompetens kan genomföras på olika sätt, beroende på vilka underlag du som student kan uppvisa. Ibland kan du styrka vissa kunskaper, färdigheter och förmågor med någon form av betyg eller intyg, men saknar underlag som styrker annan kompetens som kan ge behörighet till utbildningen.

När bedömning av reell kompetens kräver mer än ett rent administrativt granskande av dokument kommer validering att användas. Validering är definierat i Skollagen som:

”En process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens en person besitter oberoende av hur de förvärvats. 20 kap. 42 § i Skollagen (2010:800).”

Jag håller på och läser upp mina betyg, kan jag komplettera med dessa senare?

Ja, du kan få komplettera fram till den 20 juni. Du ansöker om detta där du laddar upp dina betyg. Viktig att du ändå färdigställer hela din ansöka och lämnar in den, så att det enda som är kvar är att komplettera betygen!

Vad baseras urvalet på?

Urvalet baseras på betyg, tidigare utbildningar samt yrkeserfarenhet.

Kan jag använda mig av CV för att visa på yrkeserfarenhet?

CV går bra att använda för att visa din yrkeserfarenhet. Motivera gärna varför din erfarenhet är relevanta för utbildningen. Komplettera även gärna med ett arbetsgivarintyg eller annat intyg som visar att du varit anställd.

Hur lik är denna utbildning den som bedrevs på Riskhanteringsakademin i Mölnlycke?

I grunden är det samma upplägg, men moderniserat och uppdaterat. Vi belyser numera bland annat totalförsvarsfrågan.

Hur bedrivs undervisningen?

Utbildningen bedrivs på distans med 14 fysiska träffar i Göteborg. Under utbildningen ingår både fysiska träffar och mellantid, under mellantidens samtliga veckor kommer det finnas en uppgift att genomföra i vårt lärplattform It´s Learning. Man väljer själv om uppgifterna ska genomföras varje vecka, eller om man föredrar att utföra dem mer i klump, kanske utifrån vad arbetet eller annat i kalendern gör gällande. Utbildningen innehåller både enskilda- och grupparbeten.

Hur mycket tid måste jag lägga på studier?

Undervisningen består av mycket självstudier och vi uppskattar att studenten bör avsätta ca 16 timmar per vecka.

När sker de fysiska träffarna?

Träffarna pågår i tre dagar i Göteborg. Vi startar på torsdag 10.00 och avslutar lördag vid 15.30.

Närvaro på träffarna

Utbildningen innebär totalt 14 fysiska träffar. Vår pedagogik bygger på att studenten närvarar under träffarna då vi "summerar" och diskuterar de uppgifter som utförts under mellanliggande veckor. Under träffarna genomförs dessutom uppgifter och aktiviteter av sådan art som inte går att genomföra enskilt på distans. Vi utgår från att studenterna prioriterar att delta på de fysiska träffarna.

Kommer det vara praktik?

För att öka möjligheterna för den som vill studerar parallellt med sitt arbete har vi ingen LIA (lärande i arbete) i vår utbildning.

Varför finns kravet på tidigare erfarenhet inom området?

Då vi inte har LIA (lärande i arbete) är erfarenhet inom området en viktig del. Erfarenhet innebär förförståelsen för utbildningens lärande och mål och tas tillvara i undervisningen genom utbyte mellan studenterna.